Το 50% κερδοφοριας ( απο ΤΟΚΟΥΣ ) της ΕΚΤ απο Ελλαδα

Tο 2012 η ΕΚΤ ειχε: καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους1.108 εκατ. ευρώ
(2011: 1.003 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του
Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων εκ των οποίων 555 εκατ. ευρώ (2011:
654 εκατ. ευρώ) από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ
στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.21 Φεβρουαρίου 2013 – Ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε σήμερα τους ελεγχθέντες
ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2012.
Το 2012 η ΕΚΤ κατέγραψε πλεόνασμα 2.164 εκατ. ευρώ,
έναντι πλεονάσματος 1.894 εκατ. ευρώ το 2011. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012,
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει ποσό ύψους 1.166 εκατ.
ευρώ στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εν λόγω
πρόβλεψη και να διαμορφωθεί στο τρέχον όριο ύψους 7.529 εκατ. ευρώ. Η
πρόβλεψη έναντι κινδύνων προορίζεται για την κάλυψη κινδύνου
συναλλάγματος, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου
τιμής χρυσού. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. Το ύψος
και η αναγκαιότητα αυτής της πρόβλεψης επανεξετάζονται ετησίως.

Έπειτα από τη μεταφορά στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων, τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το 2012 διαμορφώθηκαν σε 998 εκατ. ευρώ
(2011: 728 εκατ. ευρώ). Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών, ύψους 575 εκατ.
ευρώ, προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ
στις 31 Ιανουαρίου 2013. Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει το υπόλοιπο ποσό των 423 εκατ. ευρώ
στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 25 Φεβρουαρίου 2013.

Τα τακτικά έσοδα της ΕΚΤ προέρχονται κυρίως από την επένδυση των
συναλλαγματικών της διαθεσίμων και του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων
της, από τόκους-έσοδα επί του μεριδίου της (8%) στο σύνολο των
κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ, καθώς και από καθαρούς
τόκους-έσοδα από τίτλους που αποκτήθηκαν για τους σκοπούς της
νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές
Τίτλων και των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών.

Το 2012 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2.289 εκατ. ευρώ
(2011: 1.999 εκατ. ευρώ). Περιλάμβαναν τόκους-έσοδα ύψους 633 εκατ.
ευρώ από το μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων
τραπεζογραμματίων ευρώ (2011: 856 εκατ. ευρώ) και καθαρούς
τόκους-έσοδα ύψους 1.108 εκατ. ευρώ (2011: 1.003 εκατ. ευρώ) από τίτλους
που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, εκ
των οποίων 555 εκατ. ευρώ (2011: 654 εκατ. ευρώ) από ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ στο πλαίσιο του ως άνω
προγράμματος.
Περιλάμβαναν επίσης καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους
209 εκατ. ευρώ (2011: 166 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο
πλαίσιο των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Η ΕΚΤ κατέβαλε
τόκους ύψους 307 εκατ. ευρώ (2011: 434 εκατ. ευρώ) στις ΕθνΚΤ επί των
απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της
μεταβίβασαν, ενώ οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων
ανήλθαν σε 229 εκατ. ευρώ (2011: 290 εκατ. ευρώ).

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 319 εκατ. ευρώ
(2011: 472 εκατ. ευρώ). Σε αντίθεση με το 2011, όταν πωλήθηκαν γιεν
Ιαπωνίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΚΤ στη συντονισμένη διεθνή
παρέμβαση η οποία πραγματοποιήθηκε στις αγορές συναλλάγματος, το 2012 τα
πραγματοποιηθέντα κέρδη από πράξεις συναλλάγματος ήταν αμελητέα.

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ(2011: 157
εκατ. ευρώ). Η μείωση των αποσβέσεων το 2012 οφειλόταν κυρίως στη
συνολική άνοδο των αγοραίων αξιών των τίτλων που διακρατούνται στο
χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ. Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού και όλες τις υπόλοιπες διοικητικές δαπάνες. Το 2012 οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν οριακά σε 219 εκατ. ευρώ(2011: 216 εκατ. ευρώ). Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν μισθώματα κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες,ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ
το 2012 (2011: 226 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένων αποσβέσεων πάγιων
στοιχείων ενεργητικού ύψους 13 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος των
δαπανών που συνδέονται με την κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
της ΕΚΤ δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο αυτό και κεφαλαιοποιήθηκαν στο
λογαριασμό «Πάγια υπό κατασκευή», που είναι μέρος των «Ενσώματων και
ασώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού». Το 2012 τα «Πάγια υπό κατασκευή»
αυξήθηκαν κατά 191 εκατ. ευρώ σε 530 εκατ. ευρώ.

Οι Ετήσιοι Λογαριασμοί θα δημοσιευθούν, μαζί με έκθεση διαχείρισης
για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, στην Ετήσια Έκθεση της
ΕΚΤ στις 24 Απριλίου 2013.

PORTA PORTA
Ολυμπιάδα, Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 (Το 50% κερδοφοριας ( απο ΤΟΚΟΥΣ ) της ΕΚΤ απο Ελλαδα) 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *