Το 50% κερδοφοριας ( απο ΤΟΚΟΥΣ ) της ΕΚΤ απο Ελλαδα

Tο 2012 η ΕΚΤ ειχε: καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους1.108 εκατ. ευρώ
(2011: 1.003 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του
Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων εκ των οποίων 555 εκατ. ευρώ (2011:
654 εκατ. ευρώ) από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ
στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.21 Φεβρουαρίου 2013 – Ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε σήμερα τους ελεγχθέντες
ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2012.
Το 2012 η ΕΚΤ κατέγραψε πλεόνασμα 2.164 εκατ. ευρώ,
έναντι πλεονάσματος 1.894 εκατ. ευρώ το 2011. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012,
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει ποσό ύψους 1.166 εκατ.
ευρώ στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εν λόγω
πρόβλεψη και να διαμορφωθεί στο τρέχον όριο ύψους 7.529 εκατ. ευρώ. Η
πρόβλεψη έναντι κινδύνων προορίζεται για την κάλυψη κινδύνου
συναλλάγματος, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου
τιμής χρυσού. Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται σε συνεχή βάση. Το ύψος
και η αναγκαιότητα αυτής της πρόβλεψης επανεξετάζονται ετησίως.

Έπειτα από τη μεταφορά στην πρόβλεψη έναντι κινδύνων, τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το 2012 διαμορφώθηκαν σε 998 εκατ. ευρώ
(2011: 728 εκατ. ευρώ). Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών, ύψους 575 εκατ.
ευρώ, προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ
στις 31 Ιανουαρίου 2013. Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει το υπόλοιπο ποσό των 423 εκατ. ευρώ
στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 25 Φεβρουαρίου 2013.

Τα τακτικά έσοδα της ΕΚΤ προέρχονται κυρίως από την επένδυση των
συναλλαγματικών της διαθεσίμων και του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων
της, από τόκους-έσοδα επί του μεριδίου της (8%) στο σύνολο των
κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ, καθώς και από καθαρούς
τόκους-έσοδα από τίτλους που αποκτήθηκαν για τους σκοπούς της
νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές
Τίτλων και των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών.

Το 2012 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 2.289 εκατ. ευρώ
(2011: 1.999 εκατ. ευρώ). Περιλάμβαναν τόκους-έσοδα ύψους 633 εκατ.
ευρώ από το μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων
τραπεζογραμματίων ευρώ (2011: 856 εκατ. ευρώ) και καθαρούς
τόκους-έσοδα ύψους 1.108 εκατ. ευρώ (2011: 1.003 εκατ. ευρώ) από τίτλους
που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, εκ
των οποίων 555 εκατ. ευρώ (2011: 654 εκατ. ευρώ) από ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ στο πλαίσιο του ως άνω
προγράμματος.
Περιλάμβαναν επίσης καθαρούς τόκους-έσοδα ύψους
209 εκατ. ευρώ (2011: 166 εκατ. ευρώ) από τίτλους που αποκτήθηκαν στο
πλαίσιο των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Η ΕΚΤ κατέβαλε
τόκους ύψους 307 εκατ. ευρώ (2011: 434 εκατ. ευρώ) στις ΕθνΚΤ επί των
απαιτήσεών τους σε σχέση με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που της
μεταβίβασαν, ενώ οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων
ανήλθαν σε 229 εκατ. ευρώ (2011: 290 εκατ. ευρώ).

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 319 εκατ. ευρώ
(2011: 472 εκατ. ευρώ). Σε αντίθεση με το 2011, όταν πωλήθηκαν γιεν
Ιαπωνίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΚΤ στη συντονισμένη διεθνή
παρέμβαση η οποία πραγματοποιήθηκε στις αγορές συναλλάγματος, το 2012 τα
πραγματοποιηθέντα κέρδη από πράξεις συναλλάγματος ήταν αμελητέα.

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ(2011: 157
εκατ. ευρώ). Η μείωση των αποσβέσεων το 2012 οφειλόταν κυρίως στη
συνολική άνοδο των αγοραίων αξιών των τίτλων που διακρατούνται στο
χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ. Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού και όλες τις υπόλοιπες διοικητικές δαπάνες. Το 2012 οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν οριακά σε 219 εκατ. ευρώ(2011: 216 εκατ. ευρώ). Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν μισθώματα κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες,ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ
το 2012 (2011: 226 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένων αποσβέσεων πάγιων
στοιχείων ενεργητικού ύψους 13 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος των
δαπανών που συνδέονται με την κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
της ΕΚΤ δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο αυτό και κεφαλαιοποιήθηκαν στο
λογαριασμό «Πάγια υπό κατασκευή», που είναι μέρος των «Ενσώματων και
ασώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού». Το 2012 τα «Πάγια υπό κατασκευή»
αυξήθηκαν κατά 191 εκατ. ευρώ σε 530 εκατ. ευρώ.

Οι Ετήσιοι Λογαριασμοί θα δημοσιευθούν, μαζί με έκθεση διαχείρισης
για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, στην Ετήσια Έκθεση της
ΕΚΤ στις 24 Απριλίου 2013.

PORTA PORTA
Ολυμπιάδα, Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 (Το 50% κερδοφοριας ( απο ΤΟΚΟΥΣ ) της ΕΚΤ απο Ελλαδα) 

Η ΙΚΕΑ εξακολουθεί να πιστεύει ότι απευθύνεται σε …μπαμπουΐνους και κάνει προσφορές!

ΔΕΙΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ και ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ.

Ας μας εξηγησει η ΙΚΕΑ για ποιο λογο τα ιδια προιοντα ειναι 60% ακριβότερα στην
Ελλάδα (οπου οι μισθοι πλεον ειναι το ένα τρίτο σχεδον) απο ότι στην Ολλανδία.

Ακόμη για λεφταδες μας εχουν;

Αλήθεια εκει στην ΙΚΕΑ νομίζετε πως ακομα λεφτα υπάρχουν και πουλατε ακομα και στο +63% εδω;

Ενα παραδειγμα:
Γερμανια 39. Ολλανδια 29.95 Ελλάδα 49 – καπελο περιπου 63%
 

 ΕΛΛΑΔΑ: http://ikea.gr/DefaultM.aspx?page=productview&iID=15427

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/30198858/

ΓΕΡΜΑΝΙΑhttp://www.ikea.com/de/de/catalog/products/30198858/

Ιδιωτικοποίηση του νερού στη Βρετανία

Η κοινή γνώμη, έρμαιο της πλύσης εγκεφάλου που υφίσταται από
τα συγκεκριμένα δημοσιογραφικά κέντρα, από τα επιχειρηματικά συμφέροντα
που τα κατέχουν και από τη διαπλοκή ανάμεσα σ’ αυτά και τους εκάστοτε
κυβερνητικούς αξιωματούχους, έχει φτάσει να συγκατατίθεται σε μεγάλο
βαθμό στο ξεπούλημα των δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας,
εναρμονίζοντας, εν τη αφελεία της, το συμφέρον τους με το δικό της
συμφέρον, στη ρότα του γνωστού ρητού: «Αφεντικά και δούλοι, ένα γινήκαμε
ούλοι».

Το μαγικό τρίπτυχο που, εδώ και κάμποσες δεκαετίες εκμαιεύει τη
συγκατάθεση είναι η πολυθρύλητη αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα, η
αγιοσύνη του σε σχέση με το σάπιο κράτος, οι χαμηλότερες τιμές που
προσφέρει, και η αύξηση των θέσεων εργασίας.

Στη συγκεκριμένη φάση που βρισκόμαστε, υπερίπταται και ένα επιπλέον
επιχείρημα, αυτό της εξόφλησης του δημοσίου χρέους, ότι δηλαδή, μέσω των
ιδιωτικοποιήσεων, οι εισπράξεις, οι οποίες σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο,
υπολογίζονται στην καλύτερη των περιπτώσεων σε 9.5 δις για την περίοδο
2012-2016, θα ελαφρύνουν σημαντικά ένα χρέος το οποίο, πάλι στην
καλύτερη των περιπτώσεων και μέσα από ένα σωρό μεταφυσικές παραδοχές, θα
ανέρχεται σε δυο ολοστρόγγυλα ΑΕΠ, και κοντά στα 400 δις.

Στα πλαίσια του σωτηριολογικού αυτού σεναρίου, μεταφέρθηκαν στο κελί
μελλοθανάτων του ΤΑΙΠΕΔ και οι δυο εταιρίες ύδρευσης, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, με
τη μόνη επιπλέον δικαιολογία ότι αμφότερες οι επιχειρήσεις είναι
κερδοφόρες, η μεν ΕΥΔΑΠ παρουσιάζοντας για το 2011 μετά από φόρους κέρδη
ίσα με 12.18 εκ, αυξημένα κατά 53.53% σε σχέση με αυτά του πρώτου
εξαμήνου, η δε ΕΥΑΘ παρουσιάζοντας κέρδη 15 εκ ευρώ, αυξημένα ομοίως
κατά 69%.

Αν το κράτος δεν ξεφορτωθεί τα πιο κερδοφόρα κομμάτια του, από τα
οποία αντλεί φόρους και μερίσματα, τι θα ξεφορτωθεί; Τα ζημιογόνα του;
Μα αυτά δεν θα τα θέλει ούτε ο συνομιλών μετά του πρωθυπουργού μας,
θεός, είναι η δικαιολογία.

Κάποιος, όμως ορθολογικά σκεπτόμενος, θα αντιτάξει ότι αν ο ιδιωτικός
τομέας είναι περισσότερο αποδοτικός από τον δημόσιο, τότε διευρύνοντας
τον κύκλο εργασιών του, και παρουσιάζοντας μεγαλύτερα κέρδη, θα δώσει
την ευκαιρία στο κράτος να εισπράξει περισσότερους φόρους, οι οποίοι και
θα αντισταθμίσουν τα χαμένα μερίσματα.

Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, τα νέα αφεντικά του νερού να
προσελκύσουν περισσότερους πελάτες, όπως τα επιπλέον εκατομμύρια των
Ελλήνων πολιτών που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στο αγαθό αυτό, καθώς
επίσης και να εμπλουτίσουν τη γκάμα του προσφερόμενου ύδατος με νέες
γεύσεις, όπως νερό με γεύση φράουλα, νερό με γεύση πικραμύγδαλο, νερό
από το Αζερμπαϊτζάν, νερό από τον Νιαγάρα κλπ, ικανοποιώντας και τα
πλέον απαιτητικά λαρύγγια.

Φυσικά, στη χώρα όπου ευδοκιμεί με επιτυχία η ποικιλία της Χαλιμάς,
όλα τα προηγούμενα γίνονται αποδεκτά αναντίρρητα, με λαχτάρα και
ενθουσιασμό, σαν απολύτως φυσιολογικά και νομοτελειακά, παρά το πλήθος
παραδειγμάτων που αποδεικνύουν ότι στο πάνθεον των εταιριών τα
φωτοστέφανα δεν έχουν θέση.

Πριν λίγες μέρες είχαμε κάνει μια περιήγηση στο περιβόλι μεγάλων
πολυεθνικών εταιριών, όπως Amazon, e-Bay, Starbucks, Facebook και
Google, όπου παρουσιάσαμε τη δημοσιογραφική έρευνα του Reuters κυρίως,
για το μέγεθος του φορολογικού «οφέλους» που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο
από την εκεί λειτουργία τους.
(Starbucks, Google, Amazon ελέγχονται για προκλητική φοροδιαφυγή)
Αναμένουμε μια παρόμοια έκθεση και για το
ελληνικό περιβόλι, αν ποτέ…

Εν τω μεταξύ μια και μιλάμε για το ελληνικό νερό, μέσα στο
σαββατοκύριακο έσκασαν μύτη και δυο άρθρα στον Guardian για το
αντίστοιχο βρετανικό, με συμπεράσματα από τα είκοσι χρόνια λειτουργίας
του υπό ιδιωτική κηδεμονία.

Αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν 4 μεγάλες εταιρίες
νερού, με τη μεγαλύτερη εξ αυτών, την Thames Water να υδροδοτεί 14 εκ.
Λονδρέζων. Η εν λόγω εταιρία ιδιωτικοποιήθηκε το 1989 με τίμημα μόλις
922 εκ. λιρών, εν μέσω διθυράμβων για τα οφέλη που θα επέφερε στους
καταναλωτές η δεδομένη επιχειρηματική κίνηση, όσον αφορά την τιμή του
κυβικού, την ασφάλεια και την επέκταση του δικτύου, την ποιότητα του
νερού, αλλά και την απεξάρτηση του κράτους από το να δανείζεται και να
τη χρηματοδοτεί. Αμ δε!

Σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης, υποχρέωση της εταιρίας ήταν και να
κατασκευάσει κάτω από τον Τάμεση, μεγάλο αγωγό μεταφοράς λυμάτων στη
θάλασσα, καθώς το απαρχαιωμένο δίκτυο παρουσίαζε εκτεταμένες διαρροές. Η
επένδυση, κόστους 4 δις λιρών ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, παρά μόνον
άρχισε να αναθερμαίνεται όταν η κυβέρνηση ανέλαβε να εγγυηθεί ολόκληρο
το ποσό δανεισμού, πράγμα που σημαίνει ότι αν κάτι δεν πάει καλά και η
εταιρία τα τινάξει, τότε το δάνειο θα εξοφληθεί από τους Βρετανούς
φορολογούμενους. Ευτυχώς, δηλαδή, που η ιδιωτικοποίηση θα απάλλασσε τους
φορολογούμενους από νέα χρέη!

Επιπλέον, η Thames Water ουδέποτε ασχολήθηκε με το να κατασκευάσει
ταμιευτήρες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, ούτε ενδιαφέρθηκε να
αναμορφώσει το δίκτυο, για να το καταστήσει περισσότερο αποτελεσματικό.

Αυτά που φρόντισε όμως να κάνει κατά προτεραιότητα και με επιτυχία
ήταν να εμπλακεί σε υπέρμετρο δανεισμό (από 1.8 δις, σε 8 δις μέσα σε
μια δεκαετία), να αυξήσει τα μερίδια των μετόχων, τους μισθούς και τα
bonus των διευθυντικών στελεχών, και να εγγράψει τα κέρδη στο
Λουξεμβούργο, τον σπουδαιότερο φορολογικό παράδεισο στην Ευρώπη, μετά
την Ελβετία.

Έτσι το 2012, παρά τα 650 εκ. κέρδη απέδωσε στο ΗΒ μηδενικό σχεδόν
φόρο, ενώ για τα μερίσματα μόνο απέδωσε στους δικαιούχους 279.5 εκ.
λίρες. Την τελευταία τετραετία τα μερίσματα ανέρχονταν στα 1.08 δις. Ο
δε διευθύνων σύμβουλος για το 2012 εισέπραξε μισθό 425,000 λιρών, bonus
420,000 λιρών, ενώ σαν καπάκι, η εταιρία είχε και μια μικρή επιστροφή
φόρου, ύψους μόλις 76 εκ. λιρών!

Στην ίδια ακριβώς κατάσταση βρίσκεται και η Αnglian Water, η οποία
επίσης δεν πλήρωσε φόρο για το 2012. Η εταιρία αυτή, η οποία δάνεισε τη
θυγατρική της στα Cayman (πού αλλού;) 1.609 δις, μοίρασε το 2012 478 εκ.
λίρες σε μερίσματα.

Η Yorkshire Water με κέρδη 303 εκ. λίρες για το 2012, πλήρωσε φόρο
2.9 εκ. μόνο για πέρσι, και τούτο γιατί εμφανίζει τα βιβλία της να
ξεχειλίζουν από χρέος, το οποίο, σύμφωνα με το νόμο, εκπίπτει
φορολογικά. Με το να εμφανίζεται λοιπόν, η εταιρία, να έχει συνάψει
δάνειο με κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Cayman, κατορθώνει χρόνο
με το χρόνο να μειώνει το φόρο από 70 εκ. το 2009, στα 19 εκ. τον αμέσως
επόμενο. Το δάνειο, βέβαια αποδεικνύεται μαϊμού, καθότι στην
πραγματικότητα δανείζεται από δικές της θυγατρικές.

Εν πάση περιπτώσει, κοινή είναι η διαπίστωση ότι οι εταιρίες αυτές
δεν πρόκειται να μακροημερεύσουν και στο οσονούπω θα χρειαστούν, τι
άλλο;(!), bail-out!

Μήπως, επειδή κρατούσαν όλο αυτό το διάστημα τα τέλη χαμηλά; Ουδόλως!

Μονοπώλια γαρ! Οι τιμές αυξάνονταν ετησίως και σταθερά, καθώς είναι
συνδεδεμένες στο δείκτη τιμών λιανικής, ο οποίος ομοίως και αυξανόταν.

Αν κάποιοι καλοπροαίρετοι, αλλά δυστυχώς αφελείς, διατηρούν ακόμα στο
μυαλό τους την εικόνα του προτεστάντη επιχειρηματία, του προ-περασμένου
αιώνα που με τη δουλειά, το μεράκι, και τις σωστές αποφάσεις έτρεφε και
γιγάντωνε την επιχείρησή του, ας αλλάξουν πλευρό…

1. Thames Water – a private equity plaything that takes us for fools, Will Hutton, The Observer, Sunday 11 November 2012

2. Water
companies pay little or no tax on huge profits, Daniel Boffey, Ian
Griffiths and Toby Helm, The Observer, Saturday 10 November 2012
3. Taxing time for multinationals
Amazon, Google and Starbucks face wrath of public accounts select committee amid corporate tax evasion fears, Nils Pratley, guardian.co.uk, Monday 12 November 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ:Γιατί δεν θα ξαναπετάξουμε με AEGEAN AIRLINES;

Mε μεγάλη μας έκπληξη είδαμε στην επίσημη ιστοσελίδα της AEGEAN ότι οι επισκέπτες της μπορούν να βρουν και να κάνουν …
κράτηση σε ξενοδοχεία της Βόρειας Κύπρου, όπως αποκαλούν τα κατεχόμενα.

Αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη από μια εταιρεία Ελληνικών συμφερόντων προκαλεί… το λιγότερο, ντροπή, αίσχος και αηδία.

Έχουμε δει ανάλογες κινήσεις από εταιρείες του εξωτερικού, που έχουν συμφέροντα στην Τουρκία αλλά και στα κατεχόμενα.

Η ενέργεια, όμως της AEGEAN, προκαλεί και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό.

Πρόσφατα, η εταιρεία AEOLOS είχαμε δει και δημοσιοποιήσει στην
Κουκουβάγια ότι, διοργανώνει εκδρομές στην Βόρεια Κύπρο, όπως την
αποκαλεί μέσα στην ιστοσελίδα της η εταιρεία.

Τώρα έρχεται η AEGEAN και στην επίσημη ιστοσελίδα της κλείνει διακοπές σε ξενοδοχειακές μονάδες των κατεχομένων.

Σε ξενοδοχειακές μονάδες, που ή έχουν ανεγερθεί παράνομα πάνω σε Ελληνοκυπριακή γη ή ανήκουν σε Ελληνοκύπριους πρόσφυγες.

Η ιστοσελίδα στο συγκεκριμένο σημείο έχει αναρτήσει φωτογραφικό υλικό
από ξενοδοχεία στα κατεχόμενα με όλες τις πληροφορίες, καθώς και χάρτη
για το που βρίσκονται και σε ποιες περιοχές.

Επίσης, εισηγείται και ποιοι είναι οι κορυφαίοι προορισμοί στην Βόρεια Κύπρο, όπως αποκαλεί τα κατεχόμενα.

Τι άλλο θα γίνει στον βωμό του χρήματος;

Δείτε την κατάπτυστη ιστοσελίδα της AEGEAN

Planet-greece, Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 (ΠΡΟΣΟΧΗ:Γιατί δεν θα ξαναπετάξουμε με AEGEAN AIRLINES;) 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ ! Ο πραγματικός σκοπός του ευρώ

Cayman islands: Eδώ πήγαν τα 436 εκατ. του ακούρευτου ομολόγου που πλήρωσες!

Στις «τσέπες» του Dart Management fund μπήκε το 90% των 436 εκατ. ευρώ που πλήρωσε το ελληνικό Δημόσιο για το ομόλογο που έληγε, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Πρόκειται για ένα «μυστικοπαθές» fund με έδρα τις Νήσους Cayman και ένα
από τα πιο γνωστά vulture funds, αναφέρουν οι ΝΥΤ, τα οποία αγοράζουν
ομόλογα χωρών που βρίσκονται κοντά σε χρεοκοπία και εν συνεχεία
κινούνται νομικά εναντίων των κυβερνήσεων σε περίπτωση που αθετήσουν την
υποχρέωση πληρωμής.

Όπως εξηγούν οι ΝΥΤ, funds όπως το Dart συσσωρεύουν τέτοιου είδους
ομόλογα σε τιμές που κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 60 και 70 cents για κάθε
δολάριο, «ποντάροντας» στο ότι θα πληρωθούν τελικά στο ακέραιο.

Η πληρωμή του ελληνικού ομολόγου προς το Dart, αναφέρει το ίδιο
δημοσίευμα, θα μπορούσε να ενθαρρύνει τέτοιου είδους funds να κινηθούν
ακόμη πιο επιθετικά έναντι της Ελλάδας. Για το χρέος των 6 δισ. ευρώ
περίπου που παραμένει εκτός PSI, η επόμενη πληρωμή εκ μέρους του
ελληνικού Δημοσίου είναι προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο, αν και
αφορά ποσό μικρότερο από το χθεσινό. Και το ενδεχόμενο να χρειαστεί
κάποια στιγμή νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους είναι κάτι που οι
διαχειριστές αυτών των funds έχουν κάθε λόγο να συνυπολογίζουν.

«Μας έπιασαν στη χειρότερη στιγμή αδυναμίας» δήλωσε στους New York Times
ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Λουκά
Παπαδήμου, ο οποίος σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα συμμετείχε στη
διαδικασία λήψης της απόφασης για πληρωμή του ομολόγου. «Αλλά αυτό δεν
προδικάζει τις μελλοντικές μας αποφάσεις για τέτοια ζητήματα», προσέθεσε
ο κ. Χαρδούβελης.
Κουρδιστό πορτοκάλι, Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012 (Cayman islands> Eδώ πήγαν τα 436 εκατ. του ακούρευτου ομολόγου που πλήρωσες!)

Εν μια νυκτί «φορτώνουν» στους καταναλωτές της ΔΕΗ τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας!

Τροπολογία-εξπρές του ΥΠΕΚΑ επιχειρεί στο παρά πέντε να γλιτώσει τη ΔΕΗ από το να εγγράψει επισφάλειες στον ισολογισμό της που δημοσιεύεται την Παρασκευή, λόγω πιθανών αξιώσεων από καταναλωτές για επιστροφή ποσών που κατέβαλαν ως Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», πρόκειται για τη ρύθμιση που επιχειρεί να τακτοποιήσει το νομικό κενό το οποίο προέκυψε με τις συγκεκριμένες χρεώσεις, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας το οποίο και έκρινε ότι η επιβάρυνση των επιχειρήσεων Energa και Hellas Power με Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) είναι παράνομη, καθώς επιβλήθηκαν για την παροχή ρεύματος στους κατοίκους των νησιών, δηλαδή για περιοχές όπου οι δύο εταιρείες δεν δραστηριοποιούνταν, αφού η συγκεκριμένη αγορά μονοπωλείται από τη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την επίμαχη τροπολογία που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τον νέο οικοδομικό κανονισμό, η υποχρέωση πληρωμής των υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας θα «βαρύνει από εδώ και πέρα τον ίδιο τον καταναλωτή και όχι την προμηθεύτρια εταιρεία του», όπως ισχύει σήμερα.

Με άλλη διάταξη της τροπολογίας συμψηφίζονται όλα τα ποσά που έχουν καταβάλει στο παρελθόν οι καταναλωτές με εκείνα που έχουν εισπράξει οι προμηθευτές τους, και εφόσον προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο για τον πελάτη, αυτό θα διαγράφεται.
Defencenet, Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012 (Εν μια νυκτί «φορτώνουν» στους καταναλωτές της ΔΕΗ τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας!)

Σκάνδαλο Τράπεζας της Ελλάδος εις βάρος ΑΕΙ και ΤΕΙ: Τους έκλεψαν 150 εκατ. ευρώ με το «κούρεμα»!

Με μηνύσεις κατά της Τράπεζας της Ελλάδας και ομαδικές παραίτησεις απειλούν οι πρόεδροι και οι πρυτανικές αρχές των ανώτερων και ανώτατων επιστημινικών ιδρυμάτων της χώρας, ΤΕΙ και ΑΕΙ, καθώς από το αυθαίρετο και χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους, «κούρεμα», των ομολόγων (στα οποία είχε μετατρέψει τα αποθεματικά τους η Τράπεζα της Ελλάδας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους) χάνουν 150 εκατομμύρια ευρώ!

Ηδη οι πρόεδροι των ΤΕΙ έλαβαν απόφαση να απέχουν από τα διοικητικά τους καθήκοντα την Πέμπτη και την Παρασκευή, ζητώντας να αρθεί το «κούρεμα» κατά 68% των αποθεματικών τους από την Τράπεζα της Ελλάδος για την ολοκλήρωση του PSI.

Σε περίπτωση που το υπουργείο Παιδείας δεν ανταποκριθεί και δεν διασφαλίσει τις ανωτέρω ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για την λειτουργία των ΤΕΙ της χώρας, οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων θα υποχρεωθούν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους, όπως λένε οι πρόεδροι των ΤΕΙ.

Για το ίδιο θέμα συνεδριάζουν σήμερα οι πρυτάνεις των ΑΕΙ, οι οποίοι θεωρούν αυθαίρετες της ενέργειες της ΤτΕ, ζητώντας την άμεση επιστροφή των αφαιρεθέντων ποσών στους λογαριασμούς των Πανεπιστημίων.
Defencenet, Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012 (Σκάνδαλο Τράπεζας της Ελλάδος εις βάρος ΑΕΙ και ΤΕΙ: Τους έκλεψαν 150 εκατ. ευρώ με το «κούρεμα»!)

Αισχροκέρδεια στα Καρτοκινητά

Αν συγκρίνουμε τις τιμές μεταξύ τριών εταιριών κινητής, (δύο ελληνικές και μία γερμανική) θα διαπιστώσουμε ότι:

1. Οι δύο ελληνικές χρεώνουν το ίδιο, δηλ 0,0062€/δευτ = 0,372€/λεπτό, σαν να είναι καρτέλ

2. Η γερμανική χρεώνει για τις κλήσεις από εξωτερικό σε εξωτερικό (Ομάδα χωρών 1) 0,41€/λεπτό. (Για τα εντός Γερμανίας χρεώνει μόνο 0,09€/λεπτό)

Δηλαδή αν κάποιος πάρει ένα τέτοιο καρτοκινητό από τη Γερμανία και το χρησιμοποιεί στην Ελλάδα (για να τηλεφωνεί σε ελληνικά κινητά) θα πληρώνει μόλις 3 λεπτά (0,03€) / λεπτό περισσότερα από ότι αν χρησιμοποιεί ένα αμιγώς ελληνικό καρτοκινητό.

Και αν σκεφτούμε ότι πολλά ελληνικά πακέτα χρεώνουν ανά 3 λεπτά, τότε για ένα απλό τηλεφώνημα του τύπου: «θα καθυστερήσω, έπεσα σε μποτιλιάρισμα» ή «τι ώρα λέτε να βρεθούμε και πού» που ολοκληρώνεται σε λιγότερο από λεπτό, συμφέρει η χρήση του γερμανικού καρτοκινητού.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:

* Πως συμφέρει στη γερμανική εταιρία να χρεώνει λιγότερο από τις ελληνικές, στις οποίες σημειωτέον πληρώνει και δικαίωμα περιαγωγής (roaming); 

* Μήπως οι εταιρίες κινητής στην Ελλάδα αισχροκερδούν σε βάρος του Έλληνα καταναλωτή;


* Που είναι η επιτροπή ανταγωνισμού; Γίνεται κάποιος έλεγχος τιμών;


* Που είναι οι εταιρίες προστασίας καταναλωτών; Έχουν κινηθεί νομικά εναντίον τους;

φδσ ξφησδκ ασκδηασδ

ασδασδ φκξασδκφξ ηασξδφη ασ